ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ജൂലൈ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഗുണ്ട

ഗുണ്ട
നീതിയുടെ ഏകതാനമാണ്‌ ഞാന്‍,
വികലബോധത്തിന്‍ വികല്‍പം,
ജീവസംഗമങ്ങളില്‍ ചാപിള്ളയായ്‌,
അപരണ്റ്റെ വാഴ്വില്‍ വൈരാഗിയായ്‌,
ഇളമയിലെ തളിര്‍ത്ത ദ്വേഷമായ്‌,
പകയ്ക്ക്‌ പണംമാത്രമുറവായ്‌;
ത്വരിതജീവിതം ലേലം വിളിക്കുമ്പോള്‍
മറുതടയുമടിയുമായ്‌ ഞാനുണ്ടാകണ-
മവിടെ പുതുന്യായത്തിന്‍ ചടുലതയായ്‌.
നാട്ടുചട്ടങ്ങള്‍ക്കാമവേഗമാകയാല്‍
വായുവേഗമായ്‌ ഞാന്‍ ഇരുമ്പിളക്കീടണം.