ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ജൂലൈ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഓര്‍മപ്പച്ച

ഓര്‍മപ്പച്ച
പാച്ചില്‍പ്പുറങ്ങള്‍ക്കതിരിട്ട്‌ തണല്‍മരം;
ഛായയല്ലതില്‍ ഓര്‍മ്മയാണധികവും-
പാതയൊരുക്കി,യങ്ങനെ നേര്‍ത്തൊരു
കാടിണ്റ്റെ അവശിഷ്ടസ്മൃതി.
കാല്‍ പതിഞ്ഞും,യാനം ഗമിച്ചും
പുല്ലൊഴിഞ്ഞ വനപര്‍വ്വങ്ങള്‍,
താര്‍വഴികളില്‍ ഒരുനിരമരമായ്‌
നാം തിരിച്ചെടുത്തേക്കും.
തളര്‍ന്നുറക്കത്തിലും തണല്‍ വിരിച്ച-
വ സ്നേഹക്കാറ്റയച്ചേക്കും,
കാലമെത്താതെ മഴുവേറ്റില്ലേല്‍,
പേക്കാറ്റില്‍ ഉടലടര്‍ന്നിലേല്‍,
താഴെ കീല്‍പ്പുറങ്ങളില്‍ ഞെരിഞ്ഞ തണ്റ്റെ
താവഴികളവ നോക്കിയിരുന്നേക്കും