ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ജൂലൈ 8, ഞായറാഴ്‌ച

ഭാഷാന്തരം

ഭാഷാന്തരം
പഴമയാല്‍ പാഴായ മൊഴിപോല്‍
തെക്കിഴക്ക്‌,വടക്കെന്നും മറ്റുമയാള്‍
തന്ന വഴിത്തുമ്പുകള്‍
വെളിവാകാതണഞ്ഞു പോയി.
ഇടതും വലതും മുന്നും പിന്നുമെ-
ന്നിടങ്ങളെ ഗണിക്കുന്നെനി-
ക്കോരോ ചുവടും നൈമിഷികം.
വേണ്ടതപ്പോള്‍ ചുവടുവച്ചെടുക്കാമെ-
ന്നല്ലാതെ ദിഗന്തങ്ങളില്ലാതെ
പടര്‍ന്നാടുന്ന കാലഗതിയ-
ളക്കാന്‍ ദിശാമന്ത്രങ്ങള്‍ വശമില്ല.
ഹരന്‍ ഞാന്‍, പെരുപ്പങ്ങളുള്ളം-
കാലാലളന്നു ചുരുക്കി
നിമിഷാര്‍ദ്ധങ്ങളെണ്ണുന്ന മഹാന്‍.