ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, മാർച്ച് 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

ബദല്‍

മെലിയുന്ന കാടിന്‍റെ
ഒടുവീര്യമെന്നോണം
നാട്ടുവനികളിലോടി-
പ്പാഞ്ഞേറി പച്ച,
ഇരുകിപ്പുണരുന്ന
ധൃതരാഷ്ട്രപ്പച്ച,
തടുക്കുന്ന പച്ച,
ശ്വാസം തടുക്കുന്ന പച്ച.