ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, ഡിസംബർ 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കുതിരപ്പച്ച

കുതിരപ്പച്ച
വിളഭംഗി മെരുക്കാത്ത
പച്ചക്കുതിപ്പുണ്ട് ഭൂമിയില്‍.
എത്ര കിള്ളിപ്പറിച്ചാലും
പിന്നെയുമതില്‍ ഉയിര്‍ക്കും
ഓരോ സൂര്യച്ചുംബനത്തിലും
മഴനനയിലും ആയിരമുയിര്‍കള്‍.
കളയും വിളയും പിരിക്കാതൊരു
ഭൂമിയുടെ സ്വതഭാവം.