ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, സെപ്റ്റംബർ 8, ഞായറാഴ്‌ച

പ്രസാദം <പരിഭാഷ>

പ്രസാദം
കുട്ടിക്കാലത്ത്‌ ഒരു പക്കിയെപ്പോലും
ചിറക്‌ കിള്ളിയോ,
പൂച്ചവാലില്‍ തകരമുടക്കിയോ,
വണ്ടുകളെ തീപ്പെട്ടിയടച്ചോ
ചിതല്‍പുറ്റിടിച്ചോ
അവന്‍ രസിച്ചിട്ടില്ല.
അവന്‍ വളര്‍ന്നു, അന്ന്
ഇതെല്ലാം അവനോട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടു.
അവന്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍
കിടക്കയരിക്‌ ഞാനിരുന്നു;
അവന്‍ പറഞ്ഞു: എനിക്കൊരു
കവിത ചൊല്ലി തരിക,
കടലും സൂര്യനും,
അണുയന്ത്രങ്ങളും
ഉപഗ്രഹങ്ങളും
മനുഷ്യപ്പെരുമയും
ഇതള്‍വിരിയുന്നൊരു കവിത.
നസീം ഹിക്മെത്‌  
Nazim Hikmet

Optimistic Man