ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, സെപ്റ്റംബർ 15, ഞായറാഴ്‌ച

ഉത്രാടം വന്നു ഓണവും

ഉത്രാടം പാഞ്ഞുപോയ്
ഓണം ആണ്ടുപോയ്
പിന്നെയും ബാക്കിയായ്
നാമിരുവർ, ഒരിലയിലും
ഒതുങ്ങാതെ, പലരുചികൾ
മാറിപ്പഠിക്കുന്നു.

സു-ഓണം!!!